fbpx
				
					<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 456021424 -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-456021424"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'AW-456021424');
</script>
				
			

אושרה תכנית המתאר של הוד השרון

ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי ומהנדס העיר סרג'יו וולינסקי, חתמו על מסמכי תוכנית המתאר הכוללנית ובכך הסתיים תהליך ארוך אשר בו שותפו תושבי הוד השרון על מנת לקחת חלק בעתיד העיר

ראש עיריית הוד השרון אמיר כוכבי ומהנדס העיר סרג'יו וולינסקי, חתמו על מסמכי תוכנית המתאר הכוללנית לעיר ובימים הקרובים היא צפויה להתפרסם ברשומות. 

 אישור התכנית הוא סיומה של התנהלות ארוכת שנים בזירה המשפטית. הנהגת העיר הקודמת ביקשה להעביר תוכנית מתאר ללא היוועצות בתושבות ותושבי הוד השרון אשר יצאו למאבק שעיכב את אישור תכנית המתאר ואת  את עתיד התכנונן של הוד השרון. עם כניסתו לתפקיד לפני שלוש שנים קידם ראש העירייה שיח משותף עם ועד הפעולה נגד תוכנית המתאר ופעל לגבש הסכמות אשר יאפשרו את שחרור העיר מהפלונטר התכנוני שנוצר לאחר הצלחת ועד הפעולה בבית המשפט. 

בשיח עם ועד הפעולה שותפו מתכננים והצוות המקצועי של הועדה המקומית והרגולציה התכנונית במנהל התכנון.  ראש העיר אמיר כוכבי יחד עם ראש מטה הדיור דאז זאב בילסקי ומ"מ יו"ר הועדה המחוזית דאז דוד לפלר, הביאו  להסכמות שאפשרו את הפשרה שקיבלה תוקף בבית המשפט העליון.

במעמד החתימה על התוכנית הנחה ראש העירייה את מהנדס העיר לקדם תוכניות מדיניות חדשות וצופות פני עתיד בדגש על תיקון עיוותי תחבורה ופיתוח שטחים ציבוריים.

אחת ההסכמות המשמעותיות שנקבעה בהסכם ועוגנה בתוכנית המתאר היא כי לכל מתחם יקודם מסמך מדיניות אשר יאפשר למעשה לעירייה להוביל הליך שיתוף ציבור כבר משלב התכנון המקדמי, מה שלטענת ועד הפעולה נמנע בדרך בה קודמה תוכנית המתאר.

לאחר ההסכמות ומתן התוקף על ידי בית המשפט, חזרה התכנית לועדה המחוזית שלאחרונה העבירה אותה לסבב חתימות אחרון. תוכנית המתאר מייצרת ודאות תכנונית לשנים הבאות ותאפשר את פיתוח העיר באופן שיקדם אותה ואת התושבות והתושבים.

 הדגש של הנהלת העירייה הוא על חיזוק החוסן הכלכלי של העיר ופיתוח תכנון מרובה שימושים שיקדם עירוניות מיטבית, זאת במקביל לפיתוח עיר הליכתית המאפשרת ומקדמת תנועה לא ממונעת ברחבי העיר. בנוסף מקדמת העירייה מתחם תחבורה ציבורית באזור התעסוקה נוה נאמן מה שיהווה מנוף לשיפור התחבורה הציבורית בתוך העיר ומהעיר החוצה.

תוצר נוסף במסמך ההסכמות הוא מסמך יישום של תוכנית המתאר, אשר העקרונות לקידומו נקבעו בשיתוף פעולה של הצוות המקצועי בעירייה עם נציגי ועד הפעולה. המסמך אושר לאחרונה במליאת הוועדה המקומית, ומתווה את אופן ההתנהלות ליישום התכנית.

דוד לפלר מ"מ הועדה המחוזית
זאב בילסקי יו"ר מנהל הדיור לשעבר

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "הוכחנו שפיתוח עירוני לא צריך להיות על חשבון התושבות והתושבים, אלא חייב להיעשות יחד איתם, תוך שמירה על כך שלצד הפיתוח, תינתן מספיק תשומת לב לחיזוק התשתיות העירוניות. עמדנו מול האתגר של ירושת תוכנית מתאר פחות טובה לעתיד העיר התקועה בבתי משפט, הצלחנו גם לשפר אותה וגם להבטיח בשנים הקרובות יציבות תכנונית שמאפשרת לנו לקחת את העיר כמה צעדים קדימה בהתאם לחזון העירוני ועכשיו אנחנו נערכים לתהליך גיבוש מסמכי מדיניות שיפיקו לקחים מהתוכנית וישימו דגש על איכות החיים של תושבות ותושבי העיר והאיתנות הכלכלית של העיר תוך טיפול באתגרי ניקוז, תעסוקה וקהילה באופן שייטיב עם הפיתוח העתידי של העיר ותיקון טעויות עבר. אני מודה לצוות ההנדסה ולעומד בראשו, על הפנמה מהירה של השינויים הנדרשים וקידום תוכנית שמאפשרת לנו ודאות תכנונית אך גם את הגמישות הנדרשת כדי להבטיח שמירה על האינטרסים של התושבות והתושבים. אני מודה גם לצוות המחוז, היו"ר לשעבר הגב' שירה ברנד, ומתכנן המחוז גיא קפלן שאמונתם בחזון העירוני המתחדש אפשרה את השנויים ואת הביסוס של העיר כעיר עצמאית וחזקה כמו גם לשותפים שאפשרו את פיתרון הסוגיה הסבוכה באופן המיטיב עם העיר יו"ר מנהל הדיור לשעבר זאב בילסקי ומ"מ הועדה המחוזית דוד לפלר".

עוד כתבות
כתבות נוספות שהועלו ללוח נמצאות לפנייך
רוצים לפרסם?
צרו איתנו קשר
שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר

תפריט נגישות

דברו איתנו

משרד תיווך או קבלן צרו איתנו קשר לפרסום מיידי באתר

שם מלא
טלפון
אימייל
פרטי / קבלן / מתווך
סיבת יצירת קשר